pravidlá pre návštevníkov BDSM Zoznamka

Všeobecné obchodní podmínky portálu bdsm-zoznamka.sk a bdsm-zoznamka.com
1. Platnosť a pôsobnosť

Nasledujúce pravidlá sú záväzné pre všetkých užívateľov tohto webového portálu. Pravidlá sa vzťahujú na všetku ponuku spoločnosti Nothing Else Matters Inc..
2. Služby

sex-zoznamka.online ponúka užívateľom možnosť umiestniť na internete vlastný profil. Užívatelia (členovia) sú sami zodpovední za obsah nimi vytvorených profilov.

Prevádzkovateľ portálu Nothing Else Matters Inc. nepreberá žiadnu záruku ani zodpovednosť za vytváranie a pravdivosť obsahu nahlásených užívateľom.
3. Ceny za používanie portálu sex-zoznamka.online pre členov.

Osobné oznámenia na profiloch užívateľov (členov) a technické úpravy profilov sú zadarmo.

Ak sa užívateľ zaregistruje ako člen, môže si vybrať z nasledujúcich cien a platobných období.

1.Členstvo na 1 mesiac platené kreditnou kartou alebo inkasom: 19,99 €

2.Členstvo na 3 mesiace platené kreditnou kartou alebo inkasom: 41,97 €

3.Členstvo na 6 mesiacov platené kreditnou kartou alebo inkasom: 71,94 €

4.Členstvo na 12 mesiacov platené kreditnou kartou: 119,88 € alebo inkasom: 119,88 €

5.Členstvo na 1 týždeň platené cez SMS: 8,00€

Aktuálne ceny sú uvedené na stránke s platbami.
Predošlé zaplatené členstvo cez SMS v sume 8,00€, môže byť zrušené v súlade s podmienkami operátora, ktorý poskytuje možnosť platby cez SMS. Toto členstvo môže byť zrušené kedykoľvek zaslaním SMS správy v tvare DATING STOP na číslo 7407. Ak prevádzkovateľovi oznámenie nedôjde v dobe členstva, automaticky sa členstvo predlžuje vždy o ďalších sedem dní.

Zaplatené členstvo kreditnou kartou alebo inkasom môže byť ukončené zaslaním písomného oznámenia, najmenej jeden týždeń pred vypršaním takto uvedeného (zaplateného) členstva. Výpoveď musí byť písomná a musí obsahovať užívateľské meno používané v tomto systéme a musí byť adresovaná technickému správcovi firmy IntermaxGroup AG, Chaltenbodensstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland.
Platiacemu uživatelovi (členovi), ktorý začal využívat naše služby v žiadnom prípade nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku a to ani jeho časti. Užívateľ, ktorému bolo ponúknuté skúšobné členstvo, musí pred koncom skúšobnej doby vypovedať ďalšie členstva. Ak výpoveď nedôjde prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň skúšobnej lehoty, stáva sa užívateľ riadnym členom a je povinný od tejto chvíle hradiť členský poplatok.

Každý člen musí prevádzkovateľovi oznámiť, že chce ukončiť svoje členstvo. Zmluva bude predľžená na pôvodnú dobu platnosti vo všetkých prípadoch, ak nepošle užívateľ (člen) jeden týždeň pred vypršaním členstva písomné oznámenie vlastnoručne podpísané a na adresu technického správcu. Správce potvrdí prijatie písomnej výpovede do siedmich dní.

Cena za členstvo bude plne uhradená na začiatku členstva. Zmluva bude uzatvorená v závislosti na objednávke uvedenej v priebehu skúšobnej doby s automatickou obnovou na minimálnu dobu stanovenú v zmluve. Ponúkané platobné podmienky si vyberie každý užívateľ (člen) na stránke s platbami a platobná transakcia bude zobrazená na stránkach pre príslušnú platbu.

Za nesprávne údaje, alebo iné porušenie práv, ktoré sa objaví na strane poskytovateľa platobných služieb alebo inej tretej strany, nenesie Nothing Else Matters Inc. žiadnu zodpovednosť. Užívateľ (člen) má možnosť kedykoľvek zmeniť zvolený spôsob platby alebo ukončiť svoje členstvo novou registráciou po dohode so spoločnosťou Nothing Else Matters Inc.. Cenové zmeny v užívaní systému sú užívateľovi (členovi) oznamované prostredníctvom e-mailu.

Registráciu v systéme a po uzavretí predplatného vzniká s užívateľom zmluva, na základe ktorej je užívateľ (člen) povinný uhradiť dohodnutú cenu. Pri nezaplatení sumy zo strany užívateľa (člena) nekrytý účet alebo storno odovzdá spoločnosť Nothing Else Matters Inc. túto skutočnosť splnomocnenej firme určenej na vymáhanie dlžných čiastok.

Všetky náklady s týmto spojené prejdú samozrejme aj na účet užívateľa (člena).

Za nezaplatené platby kreditnou kartou je nutné navyše zaplatiť poplatok 30€, ak je zavinenie na strane užívateľa (člena).

Ak má užívateľ zaplatené služby a potrebuje k týmto službám vystaviť daňový doklad musí si o neho napísať na e-mail support@sex-zoznamka.online alebo na našu technickú podporu.
4. Práva a záväzky užívateľov a členov portálu sex-zoznamka.online

Užívateľovi (členovi) musí byť najmenej 18 rokov.

Nie je dovolené, aby užívateľ (člen) využíval ponúkané služby pre komerčné účely. V prípade porušenia bude užívateľ (člen) ihneď vymazaný zo systému a bude mu účtovaná okamžite splatná zmluvná pokuta vo výške 100€.

Užívateľovi (členovi) je dovolené mať maximálne dva užívateľské účty, z ktorých bude písať na tomto portáli. Tretí a každý nasledujúci profil bude prevádzkovaťelom zmazaný.

Užívateľ (člen) sa zaväzuje užívať všetky služby riadne a zdržať sa ich zneužitia, ako aj dodržiavať platnú právnu úpravu.

Užívateľ (člen) sa zaväzuje, že pri registrácii vyplní povinné osobné údaje zodpovedajúce skutočnosti a vyplní presne všetky potrebné informácie v registračnom formulári. Užívateľ (člen) je zodpovedný za pravidelné aktualizácie dát alebo zmeny. Užívateľ (člen) je zodpovedný za všetky informácie, ktoré vloží do systému. Všetky informácie tu uvedené sú použité pre účely sprostredkovania kontaktov a nemôže ich vidieť alebo meniť tretia strana.

Nothing Else Matters Inc. si vyhradzuje právo odmietnuť podpísať zmluvu bez uvedenia dôvodu, zrušiť alebo obmedziť používanie funkcií v systéme, pre tieto prípady:
a) nepravdivé údaje v registračnom formulári
b) pochybnosti o plnej moci zastupovania a právnej existencii daného užívateľa (člena)

Kontakt je zvyčajne oznámený prostredníctvom e-mailu. V prítomnosti pevnej linky alebo telefónneho čísla na mobil, možno tieto prostriedky používať ku kontaktu či komunikácii s užívateľom (členom).

Ak je užívateľom žena, je dovolené poskytnúť jej telefónne číslo ďalším užívateľom.

Súhlasím so zverejnením môjho profilu i na ostatných partnerských weboch našej spoločnosti.

Aby sme mohli získať informácie týkajúcich sa noviniek,zmen a ďalších ponúk, užívateľ súhlasí s tým, že jeho poskytnutá emailová adresa môže byť poskytnutá k marketingovým účelom. Súhlas zahrňuje výslovne tiež produkty tretích stran a zasielace systémy.
Každý užívateľ sa samozrejme môže kedykoľvek z odberu newsletteru odhlásiť. Odhlásenie prebehne rýchlo a jednoducho po kliknutí na odkaz, ktorý je obsiahnutý v každom emaile.
5. Súkromie

Z dôvodu kontroly dodržiavania pravidiel a zabezpečenia stability systému môže administrátor spoločnosti Nothing Else Matters Inc. monitorovať, kontrolovať, upravovať a odosielať správy užívateľom (členom).

Ďalej z dôvodu zvýšenia atraktivity portálu, si prevádzkovateľ vyhradzuje možnosť prostredníctvom svojich moderátorov zasielať správy užívateľom, zodpovedať za správy užívateľov a uverejňovať nové inzeráty.Prevádzkovateľ nezaručuje, že na stránkach dôjde k úspešnému sprostredkovaniu partnera.

Pri posielaní správ je dovolené odovzdávať si len telefónne čísla a to len medzi platiacimi členmi. Ostatným užívateľom (vrátane platiacich) je dovolené zaslanie mesta alebo štvrte kde sa nachádzajú. Iné odovzdávanie kontaktov ako sú e-maily, presné adresy a miesta je zakázané.

Poskytovateľ používa osobné informácie, aby mohol komunikovať s užívateľmi (členmi). S týmito informáciami sa nakladá v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov. Užívateľ súhlasí s tým, že jeho profil môže byť hodnotený pod pseudonymom a môže byť celý alebo čiastočne použitý v rámci propagačných akcií a prieskumu trhu.

Užívateľ (člen) prevádza právo na užívanie uverejnených fotiek na profile na prevádzkovateľa webu. Užívateľ má právo toto použitie zakázať.

Osobné údaje nebudú sprístupnené tretím osobám, s výnimkou nutnej technickej podpory tohto webového portálu, vymáhanie dlhov i vyšetrovanie PSR. Užívateľ (člen) dáva svoj súhlas na základe príslušných zákonných ustanovení.

Za všetky heslá a užívateľské (členské) účty, ktoré sú vytvorené užívateľmi (členmi) sex-zoznamka.online má užívateľ (člen) plnú zodpovednosť. Užívateľ (člen) musí zabezpečiť, aby poskytované heslá a užívateľské mená neboli sprístupnené tretím stranám.

Zákazník výslovne udeľuje súhlas na prijímanie informácií súvisiacich so službami spoločnosti Nothing Else Matters Inc. a vybraných kooperačných partnerov, okrem iného aj s prijímaním e-mailových newsletterov spoločnosti Nothing Else Matters Inc. a vybraných kooperačných partnerov.
Výslovné upozornenie: Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný s účinkom do budúcnosti.
6. Práva na zrušenie poplatkov a členstva pre užívateľov (členov).

Od zmluvy o členstvo je možné odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia a to aj bez udania dôvodu, ale len prostredníctvom písomného oznámenia zaslaného na adresu spoločnosti IntermaxGroup AG, ktorá ho predloží prevádzkovateľovi portálu spoločnosti Nothing Else Matters Inc.

Upozornenie: Odstúpenie nie je možné, ak už poskytovateľ začal poskytovať služby.
7. Zodpovednosť a záruky

Používanie vášho profilu je iba na vaše vlastné riziko.Za prípadné škody spôsobené použitím vašeho profilu nenesie Nothing Else Matters Inc. žiadnu zodpovednosť. Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za akékoľvek chyby prenosu dát z databázy a nie je zaručené úspešné umiestnenie.

Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za akúkoľvek stratu dát, alebo chyby pri prenose dát a nepravdivé výsledné údaje. Užívateľovi (členovi) nevzniká žiadny nárok na plnenie určitých služieb ponúkaných na portáli sex-zoznamka.online. Za škody spôsobené vyššou mocou, zásahom tretích osôb, alebo iných chýb nie je poskytovateľ služieb zodpovedný.

Akékoľvek chyby, alebo poškodenie systému, ktoré sú ustanovené, budú po lokalizácii čo najskôr odstranené. Nárok na 100% dostupnosť portálu neexistuje. Pre všetky nároky tretích osôb i strán vyplývajúcich z rokovania užívateľa a to už úmyselne, vedome i nedopatrením sa bude užívateľ (člen) zodpovedať sám. Ak bude poskytovateľ služieb zablokovaný pre porušenie povinnosti zo zmluvy, popr. bude požadovaná náhrada škody, za ktorú je zodpovedný užívateľ (člen) bude užívateľ brať na zodpovednosť za svoje konanie a bude u neho uplatnená nielen náhrada škody, ale aj náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, tj najmä náklady právneho zastúpenia a súdne poplatky. Užívateľom (členom) poskytnuté dáta sú posielané na najnovšej technickej úrovni.

Osobné udaje budú považované za dôverné. Ak chcete zabrániť strate dát, odporúčame užívateľom služieb uchovávať všetky dôležité údaje a prípadne ich vytlačiť.
8. Aktivácia a vyhlásenie o kontaktoch

Osobný inzerát na portáli, ktorý si užívateľ (člen) vytvorí po úspešnom prihlásení do systému, bude zverejnený po kontrole našej technickej podpory. To ako tento osobný inzerát bude vyzerať, správnosť údajov, súlad so zákonnými predpismi týkajúcich sa maloletých alebo iných zakázaných prezentácií a podobných nezákonných skutočnosťi, je úplne a výhradne na užívateľovi (členovi). Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za vyhlásenie užívateľa (člena) a za jeho vyhľadávacie dotazy v systéme. Poskytovateľ služieb tiež nie je zodpovedný za vyhľadávanie tretích strán a správnosť ich obsahu. Všetky údaje, ktoré sa týkajú iných poskytovateľov služieb a konkurencie tohto portálu alebo rôzne obchodné ponuky aj iné webové stránky budú odstránené z databáze bez upozornenia. Nárok na náhradu škody zo strany užívateľa (člena) je výslovne vylúčený.

Podobne je možné meniť systém portálu za účelom objasnenia a tiež informácie obsiahnuté v systéme podľa štandartných postupov. Ak sa váš inzerát na portáli očividne dlhšie ako 4 týždne nezmení alebo nebude používaný v systéme, môže prevádzkovateľ tejto služby inzerát opraviť, alebo ho uplne zmazať!

Všetky riziká sťahovania dát z portálu, akákoľvek strata dát je v plnej zodpovednosti užívateľa (člena).

Zmluva bude platná po zaslaní potvrdenia o prijatí.

V tomto potvrdení o prijatí, sú zahrnuté všetky podstatné údaje pre zhotovenie zmluvy.
9. Konečné vyhlásenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť ich zverejnením. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu aj doplnenie týchto podmienok do budúcnosti. Užívateľ (člen) je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb portálu sex-zoznamka.online po vykonaní týchto zmien, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Všetky zmeny a dodatky vykonané užívateľom (členom) musí mať písomnú formu. A musia byť tiež doručené na adresu poskytovateľa služieb.

Neplatnosť jedného alebo viac ustanovení týchto podmienok sa netýka zvyšných ustanovení.

(Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2013.)
Copyright 2020 bdsm-zoznamka.sk + bdsm-zoznamka.com